0165318Vietnamese for Business
ภาษาเวียดนามธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวน ประโยค และรูปแบบข้อความภาษาเวียดนามที่ใช้ในวงการธุรกิจการค้าในประเทศและระหว่างประเทศในเรื่อง โครงสร้างองค์กรทางธุรกิจการค้า การติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชน การจำหน่วยผลิตภัณฑ์
การซื้อผลิตภัณฑ์ การประเมินราคา การขนส่งสินค้า การเสียภาษีการค้าต่าง ๆ รวมทั้งทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า

Vocabulary, expressions, sentences, and Vietnamese text formats used in domestic and international commerce; structure of business organization, coordination between government and private organizations;
product sales; product purchase; appraisal; freight; trading taxations; Vietnamese listening, speaking, reading and writing skills in relation to commerce
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet