0165317Critical Lao Listening and Reading
การฟังลาวและอ่านเชิงวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการฟังและอ่านเพื่อความเข้าใจ ฟังและอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินผล ข่าว บทความ บทสนทนา กวีนิพนธ์


Listening and speaking skills for comprehension; listening and reading for analyzing,criticizing, and assessing news, articles, conversations, and poetry
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet