0165315Art of Vietnamese Language for Communication
ศิลปะการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเวียดนามเพื่อ การสื่อสารในบริบทต่างๆ ความสัมพันธ์ของภาษากับสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเวียดนามในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมตามบริบทต่างๆ มารยาทการสื่อสารในภาษาเวียดนาม


Principles of language for communication; skills of listening, speaking, reading and writing Vietnamese for communication in different contexts; the relationship between language, society and culture; factors related to Vietnamese used
for cross-cultural communication in different contexts; manner of communication in Vietnamese
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55