0165315Transformation of Lao Literature from Old Documents
การปริวรรตวรรณกรรมจากเอกสารโบราณลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาของการบันทึกวรรณกรรมในเอกสารโบราณ ลักษณะและประเภท ตัวอักษรที่ปรากฏ ทั้งอักษรปัลวะ อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทยน้อย หลักการอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรม ฝึกปริวรรตวรรณกรรมจากเอกสารโบราณ


History of literary inscription in old documents; features and types, alphabets, including Pallava, Khmer, Dharma, and Tai Noi scripts; reading techniques and literary criticism, practice in transforming literature from old documents
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55