0165313Teaching Vietnamese as a Foreign Language
การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศ จิตวิทยาการสอน หลักสูตรและแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล


Principles and theories of teaching Vietnamese as a foreign language, teaching psychology, curriculum and instruction, teaching plan, teaching handout, teaching material, evaluation and assessment
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54