0165312Vietnamese for Business
ภาษาเวียดนามธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวน ประโยค และรูปแบบข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจการค้าในประเทศและระหว่างประเทศในเรื่อง โครงสร้างองค์กรทางธุรกิจการค้า การติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชน การจำหน่วยผลิตภัณฑ์ การซื้อผลิตภัณฑ์ การประเมินราคา
การขนส่งสินค้าและการเสียภาษีการค้าต่างๆ รวมทั้งทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า

Vocabulary, expressions, sentences, and statement patterns used in domestic and international commerce; structure of business organization, coordination between governmental and private organization; product trade,
product purchase, valuation, freight and trading taxations; communicative skills including listening, speaking, reading, and writing in commerce
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet