0165311Lao for Secretarial Work
ภาษาลาวเพื่องานธุรการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบศัพท์ สำนวน ประโยคที่ใช้ในสำนักงาน การติดต่อประสานงาน ศัพท์ สำนวน ประโยค สำหรับงานเลขานุการ และงานสำนักงาน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในเชิงธุรการ


Vocabulary, idioms and sentences used in secretarial work, coordination; words, idioms, sentences for secretary and office; listening, speaking, reading, and writing skills for business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55