0165308Vietnamese Speaking for Special Occasions
การพูดภาษาเวียดนามในโอกาสพิเศษต่างๆ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ ประเภทและกลวิธีพูด และการฝึกทักษะการพูดในโอกาสพิเศษ อาทิ การพูดแนะนำตนเอง การพูดแนะนำองค์กร การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การกล่าวลา การกล่าวคำอวยพร ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น


Principles, types and speaking strategies; practice in speaking in special occasions such as introducing oneself, introducing organization, welcoming visitors, bidding farewell, blessing in different occasions, etc.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55