0165307Vietnamese Conversation in Daily Life
การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนและการออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม


Speaking in Vietnamese conversation through different daily-life situations ; word, idiom and pronunciation accuracy and appropriateness for each situation in social and cultural context
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55