0165307Lao Literature
วรรณคดีลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการวรรณคดีลาว แนวคิดและกลวิธีการประพันธ์ วรรณคดีเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม การเมือง แนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองในวรรณคดีลาว


Lao literature development, concepts and composing strategies; literature related to social and governmental contexts; concepts and social, cultural and political reflections in Lao literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54