0165302Lao for Communication
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โครงสร้างทาง ไวยากรณ์ ถ้อยคำ สำนวน ที่ใช้ในการสื่อสารและแสวงหาความรู้


Listening to, speaking, reading, and writing Lao for communication in various situations; grammatical structures, words, expressions to communicate and seek for knowledge
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54