0165259Myanmar Folklore of Ethnicity
คติชนกลุ่มชาติพันธุ์พม่า
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ ภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศพม่า การประเมินองค์ความรู้เกี่ยวกับคติชนและวรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การอ่านบทคัดสรรการวิจัยคติชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท, ลาว, เขมร
แนวคิดร่วมและความต่างในคติชนของกลุ่มชาติพันธุ์ พฤติกรรมสัญลักษณ์ในข้อมูลคติชน ความขัดแย้งและการประนีประนอมในข้อมูลคติชน

Definition and significance of ethnicity; socio-cultural backgrounds of ethnicity in Myanmar; assessment of body language on folklore and literature of different ethnic groups; reading of selected research on Tai,
Lao, Khmer; similarities and differences of ethnicity’s folk wisdom; symbolic behaviors in folklore data; conflicts and compromise in folklore data
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54