0165258Myanmar Myth and Ritual
ตำนานและพิธีกรรมพม่า
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของตำนานและพิธีกรรม อิทธิพลของตำนานและพิธีกรรมในสังคมพม่า การสร้างวรรณกรรมที่สะท้อนคติความเชื่อ พิธีกรรม หลักและทฤษฎีในการศึกษาตำนานและพิธีกรรม


Definition and significance of myths and rituals; influences of myths and rituals in Myanmar society; creation of literature reflecting beliefs, rituals; principles and theories of mythical and ritual studies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55