0165255Myanmar Folktale
นิทานพื้นบ้านพม่า
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของนิทานพื้นบ้าน สาระสำคัญของนิทานพื้นบ้านแต่ละประเภท การศึกษานิทานเชิงโครงสร้างนิยม, โครงสร้างนิทานจักรๆวงศ์ๆ, โครงสร้างนิทานกำพร้า พัฒนาการและสถานภาพการศึกษานิทาน ดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบ้าน ชีวิตการเดินทางของนิทาน:
ทฤษฎีการแพร่กระจายและการแตกเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบนิทานและตำนานต่างๆ นิทานกับระบบความคิดของมนุษย์

Definition and significance of folktales; essence of each genre of folktales; study of structuralism of tales; structure of tales of royal people; structure of tales of orphans; development and status of tale studies; motif index of folktales;
journey of tales; theories of diffusion; comparative studies of tales and legends, tales and humans’ thinking systems
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55