0165250Myanmar Speaking for Business and Public Relations
การพูดพม่าเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการพูดเพื่อการเจรจาธุรกิจ การบรรยายสรุป การนำเสนองาน การพูดเพื่อประชาสัมพันธ์ การขาย การเจรจาต่อรอง ฝึกปฏิบัติ


Principles of speaking for business negotiation, briefing, giving presentation, speaking for public relations, sales, negotiation, and practice
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54