0165247Myanmar Article Writing
การเขียนบทความพม่า
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย และลักษณะของบทความ บทบรรณาธิการ การฝึกเขียนบทความประเภทต่างๆ และ การฝึกเขียนบทบรรณาธิการ


Definition and characteristics of articles, editorials; practice of writing different types of articles, and practice of editorial writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54