0165245Myanmar S.E.A. Write Literature
วรรณกรรมซีไรต์พม่า
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะสร้างสรรค์ในวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย และกวีนิพนธ์ในด้านรูปแบบ เนื้อหาคุณค่าและนัยทางสังคม


Creative characteristics in S.E.A. Write literature; types of short story, novel, and poetry in terms of forms, contents, values, and social meanings
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54