0165238Lao for Logistics
ภาษาลาวเพื่อโลจิสติกส์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวน และประโยคภาษาลาวที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการแปลเอกสารเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์


Vocabulary, expressions and Lao sentences related to logistics; listening, reading, speaking and writing skills and translation of communication documents pertinent to logistics
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet