0165238Seminar in the Lao - Thai Relationship
สัมมนาความสัมพันธ์ลาว-ไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างลาว - ไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยและลาวในบริบท ภูมิภาคภิวัตน์


Seminar in the Lao-Thai relationship from the past to present in terms of economy, politics, society, and culture; especially towards point of Thai-Lao cooperation in context of regionalization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54