0165237Lao Inscription and Ancient Documents
จารึกและเอกสารโบราณลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการจารึกและเอกสารโบราณในลาว ตัวอักษร ภาษา และเนื้อหาจารึกและเอกสารโบราณลาว การปริวรรตและแปล จารึกและเอกสารโบราณลาว


Development of inscriptions and ancient documents in Lao, alphabets, language, and contents in Lao inscription and ancient documents, transformation and translation of Lao inscriptions and old documents
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54