0165236Lao-China Translation
การแปลภาษาลาว-จีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการแปล วิธีการแปล ทักษะการแปลที่สัมพันธ์กับบริบทและศิลปะในการแปลภาษาแปลภาษาลาวเป็นภาษาจีน


Principles of translation, methods of translation; translation skills; translation skills in relation to contexts and the art of translating Lao into Chinese
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54