0165236Ethnics in Laos
กลุ่มชาติพันธุ์ในลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ ประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ทาง ชาติพันธุ์ แนวคิดและทฤษฎี และวิธีการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในลาว


Meaning, significance of ethnic groups, history and ethnic identities, concept and theory, and study method of ethnic groups, the relationship among ethnic groups in Laos
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54