0165235Myanmar Dialects
ภาษาถิ่นพม่า
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่น การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่น ลักษณะของภาษาพม่าถิ่นต่างๆ


Differences between dialects; analysis of the differences between dialects; characteristics of Myanmar dialects
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54