0165234Lao Studies
ลาวศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพภูมิศาสตร? ประวัติศาสตร?ชาติพันธุ? สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของลาว


Geography; ethnic history; society; economy; politics of Laos
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet