0165233Lao History
ประวัติศาสตร์ลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ลาวก่อนอาณาจักรล้านช้าง สมัยอาณาจักรล้านช้าง สมัยราชอาณาจักรลาว ลาวในยุคภายใต้การปกครองของศักดินาสยาม ลาวในยุคภายใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศส ลาวหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์ลาวในทัศนะของชาวต่างชาติ

History of Laos before Lan Xang Kingdom; Lan Xang Kingdom Kingdom of Laos; Laos in the era under feudal rule of Siam;
Laos under French colonial rule; Laos after the change of government to the present; history of Laos in the eyes of foreigners
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54