0165233Lao Song Literature and Performance Literature
วรรณกรรมเพลงและการแสดงลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ที่มา ความหมายและความสำคัญ ประเภท รูปแบบ และองค์ประกอบในการนำเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการศึกษาวรรณกรรมเพลงและการแสดงลาวประเภทต่างๆ


Background, meaning, and significance; genre, type, and component in presentation of concept, theory, and process of studies in different Lao songs and performance literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54