0165232Lao Political Literature
วรรณกรรมการเมืองลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการวรรณกรรมการเมืองลาว ประเภท รูปแบบ เนื้อหา ภาษา คุณค่า แนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมและการเมืองในวรรณกรรมการเมืองลาวยุคต่างๆ


Development of Lao political literature, genre, type, content, language, value, concept, and reflections of society and politics in literature through different periods
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54