0165231Lao Contemporary Literature
วรรณกรรมลาวร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยามและความหมาย รูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ และมโนทัศน์ของวรรณกรรมลาวร่วมสมัย แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการศึกษาวรรณกรรมลาวร่วมสมัย


Definition and meaning, genre, content, techniques of composition, and concept of Lao contemporary literature, thought, theory, and process of Lao contemporary literary study
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54