0165230Lao Folktales
วรรณกรรมนิทานลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ที่มา รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และคุณค่าของวรรณกรรมนิทานลาว แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการศึกษาวรรณกรรมนิทานลาว


Background, pattern, content, language, and value of Lao folktales; concept, theory, and process of Lao folktales
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54