0165228Lao Political Literature
วรรณกรรมการเมืองลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการวรรณกรรมการเมืองลาว ประเภท รูปแบบ เนื้อหา ภาษา คุณค่า แนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมและการเมืองในวรรณกรรมการเมืองลาวยุคต่าง ๆ


Development of Lao political literature; genres, types, content, language, value, concept, and reflections of society and politics in literature through of different periods
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54