0165228Lao for Administration and Secretary
ภาษาลาวเพื่องานธุรการและเลขานุการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบและหลักการใช้ภาษาในเอกสารงานธุรการและเลขานุการ ฝึกทักษะการเขียนเอกสารงานธุรการและเลขานุการประเภทต่างๆ


Meaning, component, pattern, and principle of language used in administrative and secretarial documents, practice of writing skill in different administrative and secretarial documents
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54