0165227Contemporary Lao Literature
วรรณกรรมลาวร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยาม ความหมาย รูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ มโนทัศน์ของวรรณกรรมลาวร่วมสมัย แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการศึกษาวรรณกรรมลาวร่วมสมัย


Definition, meaning, form, content, writing strategies, concepts of contemporary Lao literature, concepts, theories and processes of contemporary Lao literature studies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54