0165227Lao for Public Relations and Media Production
ภาษาลาวเพื่อประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท และหลักการใช้ภาษาเพื่อประชาสัมพันธ์และ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ


Meaning, component, pattern, and principle of language used for public relations and different media production
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54