0165226Thai-Myanmar Translation
การแปลภาษาไทย-ภาษาพม่า
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การแปลศัพท์สำนวน โวหาร ลีลาภาษาไทยเป็นภาษาพม่า การแปลข้อความและข้อเขียนประเภทต่าง ๆ


Translation of vocabularies and figurative languages from Thai to Myanmar; translation of statements and different types of essay
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54