0165224Myanmar Public Speaking
การพูดภาษาพม่าในที่ชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศิลปะและหลักการพูดในที่ชุมชน เตรียมการพูด ฝึกพูดแนะนำตัว การกล่าวต้อนรับ การกล่าวอวยพร แสดงความยินดี แสดงความคิดเห็น ปาฐกถา และวิจารณ์การพูดในที่ชุมชน


Arts and principles of public speaking; speaking preparation; practice of speaking to introduce oneself, to give welcoming speech, to give blessing speech, to congratulate, to express opinions, to give lectures, and to analyze speaking for public
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54