0165222Research Methodology in Lao Language and Culture
การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย แนวคิดทฤษฎี รูปแบบ วิธีวิทยาการวิจัยและปฏิบัติการวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรมลาว


Meaning, theoretical concept, pattern, research methodology and basic research operation in Lao language and culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54