0165220Lao Ancient Alphabet
อักษรโบราณลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการและอักขรวิธีอักษรโบราณลาว ภาษา เนื้อหาในเอกสารโบราณ การปริวรรตและการแปลเอกสารโบราณลาวประเภทต่างๆ


Development and orthography of ancient Lao alphabet, language, content in ancient documents, transformation and translation of different types of ancient Lao documents
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54