0165220Language and Literature Research
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดหลักการ ขั้นตอน ประเภท และระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา


Concepts, principles, procedures, types, and research methodology in language, literature, and folklore
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54