0165219Lao Studies
ลาวศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ของลาว


Geographical condition, ethnical history, society, economy, and politics of Lao
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54