0165218Lao Society, Economy and Politics
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของลาวในปัจจุบันและแนวโน้ม ในอนาคตที่สัมพันธ์กับอาเซียน


Conditions of society, economy, and politics of Lao at present and future trend in relation to ASEAN
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54