0165217Lao translation for professional purposes
การแปลภาษาลาวเพื่อการอาชีพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และประโยคภาษาลาวเพื่อการอาชีพ หลักการ และวิธีแปลเอกสารภาษาลาวเพื่อการอาชีพ


Vocabulary, expressions and sentences in Lao for professional purposes; principles and methods of translating Lao documents for professional purposes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54