0165217Myanmar for General Affairs
ภาษาพม่าเพื่องานธุรการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบศัพท์ สำนวน ประโยคที่ใช้ในสำนักงาน การติดต่อประสานงาน ศัพท์ สำนวน ประโยค สำหรับงานเลขานุการ และงานสำนักงาน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในเชิงธุรการ


Patterns of vocabulary, expression, and sentence used in offices; liaison, vocabularies, expressions, sentences for secretarial and office works; practice of listening, speaking, reading, and writing skills for general affairs
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54