0165214Lao Interpretation
การล่ามภาษาลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการแปลแบบล่าม จรรยาบรรณของล่าม เทคนิควิธีการแปลแบบล่าม การแปล แบบพูดตาม การแปลแบบพูดพร้อม ในสถานการณ์ต่างๆ


Principles of interpretation, ethics of interpreters, technique of interpretation, consecutive interpretation, simultaneous interpretation in different situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54