0165214Myanmar Contemporary Literature
วรรณกรรมพม่าร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยาม และความหมายของวรรณกรรมพม่าร่วมสมัย การศึกษาวรรณกรรมแนวใหม่ รูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ และมโนทัศน์ในวรรณกรรมพม่าร่วมสมัย


Definition and meaning of Myanmar contemporary literature; study of modern literature, forms, contents, composition strategies, and concepts in Myanmar contemporary literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54