0165213Myanmar Literature
วรรณคดีพม่า
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการวรรณคดีพม่า แนวคิดและกลวิธีการประพันธ์ วรรณคดีเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม การเมือง แนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองในวรรณคดีพม่า


Development of Myanmar literature; concepts and strategies in literature composition in relation to social and political contexts; concepts and reflection of culture and politics in Myanmar literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54