0165212Media Production for Creative Work
การผลิตสื่อเพื่องานสร้างสรรค์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิค กระบวนการ วิธีการและแนวคิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ทักษะการผลิตสื่อเพื่องานสร้างสรรค์


Techniques, processes, methods and concepts of creative media production; creative media production skills
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet