0165211Art of Lao Language for Communication
ศิลปะการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ


Principles of language used for communication, skills of listening, speaking, reading, and writing Lao for communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54