0165209Lao Culture and Wisdom
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ประเภท และความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลาวในอดีตถึงปัจจุบัน ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด การเจ็บป่วย การแต่งงาน และการตายของชาวลาว


Meanings, categories and importance of Lao culture and wisdom from the past to the present, traditions, rites, and beliefs pertaining to birth, illness, marriage and death of Lao people
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet