0165209Lao Listening and Reading for Comprehension
การฟังและอ่านลาวเพื่อความเข้าใจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการฟังและอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการฟังและการอ่านจับใจความสำคัญจากคำ ประโยค ถ้อยคำ สำนวน และสรุปสาระสำคัญในภาษาลาว


Principles of listening and reading for comprehension, skills of listening and reading for main idea from word, sentence, colloquial dialogue, expression, and summarising in Lao
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54