0165208Lao Society, Economy and Politics
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมของลาว ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมลาวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต


Fundamental knowledge of the politics system, economy system and society system of Lao. Overviews of current economic and social development in Lao and future trends.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54